Fond Socijalnog dana, Novosti & projekti, Socijalni dan, Uncategorized

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za finansiranje projekata iz Fonda Socijalnog dana 2019.

Nakon relizovanog četvrtog Socijalnog dana, kojim su srednjoškolci 18. oktobra 2019. godine okupirali čak 2094 radna mjesta, poslodavci koji su srednjoškolcima omogućili radno iskustvo, bili su dužni uplatiti dnevnice od kojih je oformljen Fond Socijalnog dana 2019.

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini otvara konkurs za dostavljanje projektnih prijedloga, vezanih za srednjoškolce, njihov razvoj i razvoj lokalnih zajednica, koji će biti finansirani iz Fonda Socijalnog dana.

Prije popunjavanja Prijavnice za Fond Socijalnog dana, važno je obratiti pažnju na kriterijume na osnovu kojih će komisija vršiti odabir projekata. Komisiju čini 7 članova od kojih su 4 člana Upravnog odbora, 1 Alumni član, 1 član Grupe volontera i 1 osoba koja je aktivno radila na Socijalnom danu 2019, a kriterijumi su sljedeći:

 • Odgovorna osoba (koordinator/ica) mora biti srednjoškolac (14-19 ).
 • Budžet projektnog prijedloga ne može iznositi više od 1100 KM.

(Na osnovu ukupne sume budžeta je potrebno uračunati i 10% poreza koji je obavezan pri uplati sredstava na račun korisnika Fonda).

 • Budžet projektnog prijedloga ne može sadržavati kupovinu računara, sportske opreme, projektora, niti bilo koje druge opreme koja ostaje u trajnom vlasništvu.
 • Sve aktivnosti planirane ovim projektnim prijedlogom moraju biti na volonterskoj bazi.
 • Poziv se odnosi na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
 • Ispred jednog lokalnog tima moguće je maksimalno aplicirati sa 2 projektna prijedloga.
 • U jednoj lokalnoj zajednici finansijsku podršku može dobiti samo jedan projektni prijedlog.
 • Trajanje projekta ne može biti duže od šest mjeseci.
 • Prijedlog projekta mora biti napisan na najviše 7 (sedam) stranica (uključujući budžet i plan aktivnosti) u fontu Times New Roman, veličina fonta 12.
 • Ciljevi projekta moraju biti jasno definisani, a aktivnosti u skladu sa budžetom.
 • Projekat doprinosi širenju aktivizma u Bosni i Hercegovini kao i umrežavanju srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
 • Projekat se kroz kreativan i inovativan način bavi rješavanjem aktuelnih problema srednjoškolaca.
 • Primarna ciljna skupina projekta moraju biti srednjoškolci.
 • Projekat je dostavljen u prijavnoj formi Fonda Socijalnog dana.

Projektni prijedlog mora biti dio jedne od sljedećih cjelina:

 • Društveni angažman (podrazumijeva doprinos zajednici npr. rekonstrukcija parka, šetališta, igrališta i slično
 • Edukacija srednjoškolaca (podrazumijeva radionice, seminare, razmjene)
 • Rad sa srednjim školama u lokalnim zajednicama (podrazumijeva bilo koju aktivnost koja doprinosi razvoju infrastrukture ili nastave u školama)

Aplikacija za prijavu nalazi se na sljedećem linku: Fond Socijalnog dana2019

Prednost za dobijanje sredstava imaju članovi ASuBiH-a i Lokalni timovi koji su učestvovali u Socijalnom danu. Ukoliko imaš nedoumice oko toga da li tvoj projekat ispunjava kriterije Fonda kontaktiraj nas na mail asubih@yahoo.com.

Prijedlozi se šalju u elektronskoj formi na mail konkurs@asubih.ba

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 29. februar 2020. godine u 23:59 časova.