Analiza stavova srednjoškolaca o
mogućnosti apliciranja na studije sa
ovjerenom kopijom dokumenata
(Latinica)

Analiza stavova srednjoškolaca o
mogućnosti apliciranja na studije sa
ovjerenom kopijom dokumenata
(Ćirilica)

Publikacija o istraživanju praktične nastave u BiH (Bosanski)

Publikacija o istraživanju praktične nastave u BiH (English)