Generalna skupština, Novosti & projekti

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 10 novih članova/ica Upravnog odbora i predsjednika/cu

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 10 novih članova/ica Upravnog odbora, koji se biraju na mandat od dvije godine i novog/u predsjednika/cu organizacije koji/a se bira na mandat od godinu dana.

Popunjavanjem obrasca u nastavku iskazujete želju za rad u Upravnom odboru Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Molimo Vas da pažljivo pročitate informacije u nastavku:

ASuBiH je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija koja okuplja srednjoškolce, kao i Vijeća/Savjete učenika srednjih škola u Bosni i Hercegovini. ASuBiH radi na principu Lokalnih timova, te trenutno okupljamo timove u 60 bh. lokalnih zajednica sa više od 1700 članova i članica.

Kandidati koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine;
  • da redovno pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;
  • da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;
  • da su članovi/ice Lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja.
  • da su izmirili sva sredstva namijenjena realizaciji njihovih projekata (isključujući novac doniran od strane ASuBiH-a putem Fonda Socijalnog dana 2018)

Da biste se prijavili za ovu poziciju potrebno je da ispunite sva pitanja aplikacije u nastavku i dostavite na mail konkurs@asubih.ba do 9.9.2019. godine, do 14:00 sati.

Nepotpune, neblagovremene, te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem neće se uzeti u razmatranje.

U uži krug prolazi 15 kandidata i kandidatkinja koji/e  će se predstavljati na XII Generalnoj skupštini, a koja će biti održana u periodu od 11. do 13. oktobra/listopada 2019. godine u Sarajevu.

Konkurs će biti otvoren do 9. septembra/rujna, a rezultati za uži krug bit će objavljeni na našoj web stranici www.asubih.ba 16. septembra/rujna.